TOP

คลังความรู้

CONTACT US
5 มี.ค. 2562
277

คณะทำงานจัดการความรู้

(ตามที่ได้มีการจัดส่งรายชื่อตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่863/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558)

 

1.นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะทำงานจัดการความรู้  

2.นายนรินทร์ พงศ์ขจร

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะทำงาน โทร 2612

3.นางสาวจนัญญา อินทะนิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักบริหารกลาง คณะทำงาน โทร 2233

4.นางสาวกัลยาณี วรบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทำงาน โทร 3208

5.นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักตรวจสอบและประเมินผล คณะทำงาน โทร 2620

6.นางสาวสุพิณญา มณีขัติย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน โทร 2679

7.นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว

นิติกร

กลุ่มกฎหมาย คณะทำงาน โทร 2615

8.นายเชาวลิต บุณยภูษิต

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มสารนิเทศการคลัง คณะทำงาน โทร 2201
9.เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะทำงาน โทร 2627
10.นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง คณะทำงาน โทร 2652
11.นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม คณะทำงาน โทร 2720
12.นายวิทยา เตชะมหานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน โทร 2665
13.นางชนัญชิดา สังวาลเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานรัฐมนตรี คณะทำงาน โทร 2432
14.นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน และเลขานุการ โทร 2665
15.นางเสาวนีย์ แต้มทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทำงานและเลขานุการ โทร 2612