คลังความรู้

CONTACT US
5 มี.ค. 2562
1283

คณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1175/2561 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561)

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

 

1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธาน

2. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองประธาน

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

รองประธาน

4. นางสาวกาญจนา  ชาญวรวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานรัฐมนตรี

คณะทำงาน

5. นายธีรวุฒิ  คะเนกิจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักบริหารกลาง

คณะทำงาน

6. นายยุทธ์ทวี  สมประชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทำงาน

7. นางนพรัตน์ เดชจริง

นักวเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักตรวจสอบและประเมินผล

คณะทำงาน

8. นางสาวสุพิณญา  มณีขัติย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะทำงาน

9. นางโสภา  สุวรรณเกื้อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทำงาน

10. นางสาวอัญชิสา รัตนวินิจกุล

      นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช

นิติกรชำนาญการ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

คณะทำงาน

11. นางสาวอำภา  คบทองหลาง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

- ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 

คณะทำงาน

12. นายสายป่าน ศรีสองเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงาน

14. นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์

       นางสาววิณิตา  โคสิตานนท์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง

คณะทำงาน

15. นายพจนารถ พลศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะทำงาน

16. นายยุติธรรม มีสามเสน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทำงานและเลขานุการ

17. นางพธูทิพย์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานและเลขานุการ