TOP

คลังความรู้

องค์ความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (Infographic) rss-icon
 • imagelistcolume
  16 มิ.ย. 2564
  iconeye 33

  Blockchain เป็นนวัตกรรมการเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ โดยมีแนวคิดว่า การสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน จากนั้นนำข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี่เหลี่ยม โดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบห่วงโซ่ (Chian) ทำให้ Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูล

 • imagelistcolume
  19 มี.ค. 2564
  iconeye 42

  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม คำที่ได้ยินบ่อย ๆ คือ "การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย" หมายถึง การกำหนดระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วนโยบายเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องส่งผลให้เกิดการผูกขาดและทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2564
  iconeye 88

  Mind map หรือ “แผนที่ความคิด” คือเทคนิคการคิดและวิธีการจดบันทึกความคิดของเราเปรียบเสมือนการจำลองความคิดจากสมองสู่กระดาษโดยออกมาในลักษณะคล้ายแผนที่ แผนภาพ ที่แตกแขนงออกเหมือนกิ่งไม้ และเชื่อมโยงกัน เหมือนเซลล์ปราสาทในสมองโดยจะใช้ภาพ เส้น สี ลักษณะ และคำสำคัญ มาใช้วาดจากตรงกลางแล้วกระจายความคิดออกไปแทนการเขียนบันทึกด้วยตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดยาว ๆ

 • imagelistcolume
  28 ม.ค. 2564
  iconeye 52

  ร : รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจส่วนตัว ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยจนงานประสบความสำเร็จตรงตามเวลา ด้วยความสุจริต เต็มใจ จริงใจ และยอมรับผลต่อการกระทำของตนเอง ส : เสียสละ หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ส : สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว ช่วยเหลือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน

 • imagelistcolume
  29 ธ.ค. 2563
  iconeye 76

  Organic คือ "อาหารสุขภาพ" ที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในกระบวนผลิตและแปรรูป โดยใช้วัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติ อาหารออร์แกนิคปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคำว่า "ออร์แกนิค" นั้นสามารถใช้ได้ทั้งกับของกินและของใช้ อาหารออร์แกนิค คือ อาหารที่ได้จากผลผลิตจากการปลูกแบบแนวทางธรรมชาติ ปลูกในดิน และไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกแต่อย่างใด ปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงต้นไม้จะเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนเมล็ดหรือพืชพันธุ์ที่ใช้ จะต้องไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม และไม่ใช้สารเร่งการเติบโต