TOP

คลังความรู้

  • แบบประเมินการจัดการความรู้ สป.กค. และ สร.กค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)
  • ระบบศุลกากรอิเล้กทรอนิกส์
  • Climate Change
  • ข้อควรรู้ก่อนการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐ
  • วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน
  • Post Covid Condition
  • Mataverse อนาคตแห่งโลกอินเตอร์เน็ต

กิจกรรม KM

13
สิงหาคม
  • ไม่มีกิจกรรม
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018

ตู้สาระ

4 ส.ค. 2565
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานต้องอาศัยระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเพื่อ การค้นหาและระบุข้อมูลที่ต้องการสำหรับแต่ละโจทย์ปัญหา และต้องมีกลไกด้านระบบสารสนเทศที่เอื้อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล ข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ การให้บริการพื้นฐานของระบบดังกล่าวรวมถึงการยืนยันตัวตน การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บริการส่งข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ การบันทึกรายแซกชั่น (Transaction) การเข้าถึงข้อมูลเพื่อ เป็นหลักฐาน และการบริการข้อมูลประเภทอื่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Open Government Data of Thailand
MOF Open Data
คลินิกภาษี
innovationhub